RODO

Autor: twg.admin

Klauzula informacyjna dla użytkowników Serwisu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TWG Polska sp. z o. o., z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Śląskiej 11, 55-300 Środa Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729275, NIP: 9131626259, REGON: 80274183, (dalej jako „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a także w celu realizacji zadań Administratora. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
 • wymogów ustawowych – w związku z koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, – tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • udzielonej zgody – w związku z dobrowolnie udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • uzasadnionych wymogów Administratora – w związku z koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
 • wskazanych i wyrażonych zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłanie oferty pracy – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych nieuprawnionym odbiorcom. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności:
 • osobom zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,
 • innym osobom wykonującym czynności pomocnicze u Administratora,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora (w szczególności podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu właściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych),
 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pan zgody na ich przetwarzanie, przechowywane do momentu wycofania zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania i uzupełniania treści swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane w celach marketingowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – tzw. profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy Tu dla Ciebie. W czym możemy pomóc?

Czy chcesz wiedzieć, co możemy dla Ciebie znaczyć?