Polityka prywatności

Autor: twg.admin

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwisu www.twg-polska.pl

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.
Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników usług świadczonych w domenie www.twg-polska.pl, zwanej dalej „Serwisem”, jako właściciel i administrator zarządzający tym Serwisem, wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności.

§2.
Niniejsza Polityka prywatności umożliwi Państwu, jako Użytkownikom Serwisu, uzyskanie informacji dotyczących:

 • Administratora Danych Osobowych (ADO);
 • Zakresu i celu przetwarzania danych osobowych;
 • Sposobu pozyskiwania i gromadzenia danych osobowych;
 • Praw osób, których dane dotyczą;
 • Udostępniania i powierzania danych osobowych innym podmiotom;
 • Sposobu zabezpieczania danych osobowych.

§3.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TWG Polska sp. z o. o., z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Śląskiej 11, 55-300 Środa Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729275, NIP: 9131626259, REGON: 80274183, (dalej jako „Administrator”).
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

§4.

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 • Administrator Danych Osobowych (ADO) – organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku Administratorem Danych Osobowych jest TWG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Śląskiej 11, 55-300 Środa Śląska, reprezentowana przez Zarząd Spółki i Prokurenta;
 • Dane osobowe — wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;
 • Formuły na stronę www – formuły informacyjne, które powinny znajdować się pod formularzem kontaktowym poprzez który ADO zbiera dane osobowe od użytkowników;
 • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.twg-polska.pl, w szczególności możliwość kontaktu przez Formularz zgłoszeniowy oraz Chat;
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 • Użytkownik Serwisu — osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez Formularz zgłoszeniowy lub Chat;
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych;
 • Pliki cookies – Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, zapisywane po stronie użytkownika w plikach tymczasowych przeglądarki, z której korzysta (zazwyczaj na twardym dysku, pamięci telefonu lub tabletu). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz gromadzenie danych statystycznych.

 

Rozdział 2

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

§5.

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w domenie www.twg-polska.pl, w szczególności osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz Chatu.

§6.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Chatu dostępnego w Serwisie,
 • przesłania aktualnych oferty pracy dopasowanych do Państwa umiejętności i preferencji.

§7.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, z uwagi na specyfikę świadczonych przez Serwis usług powodującą, że ich realizacja w postaci przesłania aktualnych i dopasowanych oferty pracy oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie może być anonimowa.

§8.

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczony jest do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

§9.

Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), co oznacza, że Administrator może je przetwarzać w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane tą drogą pytanie oraz przesłanie oferty pracy odpowiadającej Państwa preferencjom i umiejętnościom. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z Administratorem danych osobowych są usuwane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi oraz przesłania zgłoszenia i otrzymania oferty pracy. Służy również personalizacji Użytkownika.

Rozdział 3

Sposób pozyskiwania danych osobowych

§10.

Dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza zgłoszeniowego podczas składania zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej lub podanie ich w treści wiadomości na Chacie.

Rozdział 4

Prawa osób, których dane dotyczą

§11.

Niezależnie od celu przetwarzania danych osobowych, zawsze przysługuje Państwu, jako Użytkownikom naszego Serwisu:

 • prawo dostępu do treści podanych danych osobowych;
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania;
 • prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych;
 • prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody;
 • raz na 6 miesięcy prawo do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych pod kątem sprawdzenia istnienia zbioru, w którym dane są przetwarzane, uzyskania aktualnych informacji o Administratorze danych oraz o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, a także o treści, źródle, sposobie udostępniania oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców podanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, jeśli Administrator danych nie uwzględni:
 1. Państwa prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 2. Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy Administrator danych przetwarzałby dane, ponieważ byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

Rozdział 5

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

§12.

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator danych udostępniający dane oraz Administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności.
 2. Właściciel Serwisu, jako Administrator Danych Osobowych, odmówi udostępnienia danych osobowych w sytuacji, w której spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób oraz w sytuacji, w której dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi motywami działania wnioskującego o udostępnienie danych.

§13.

 1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

§14.

TWG Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego Serwisu.

Rozdział 6

Sposób zabezpieczania danych osobowych

§15.

 1. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych w postaci polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez Administratora, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, poprzez złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

Rozdział 7

Pliki cookies

§16.

 1. Serwis TWG Polska Sp. z o.o. korzysta z tylko jednej grupy plików cookies. Służą one do monitorowania ruchu (odwiedziń) w jej obrębie. Dane mają charakter statystyczny i zupełnie anonimowy.
 2. Poszczególne pliki cookies stosowane przez naszą witrynę to: __utma , __utmb, __utmc, __utmz. Pliki te są używane przez system Google Analytics, który pomaga nam przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Można dowiedzieć się wiecej na temat wykorzystania tych plików z polityki prywatności Google.

 

Wyłączenie obsługi cookies

Użytkownik może udzielić bądź odmówić możliwości instalowania i wykorzystywania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza, że pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Należy mieć świadomość, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce będzie miało wpływ na ich funkcjonowanie na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 •     w przeglądarce Chrome
 •     w przeglądarce Firefox
 •     w przeglądarce MS Edge
 •     w przeglądarce Opera
 •     w przeglądarce Safari

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§17.

 1. TWG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników Serwisu.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.
 3. W celu realizacji Państwa prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania można skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem Chatu dostępnego na stronie Serwisu.

Jesteśmy Tu dla Ciebie. W czym możemy pomóc?

Czy chcesz wiedzieć, co możemy dla Ciebie znaczyć?